4

 

                                                                  Organic Certification Nepal (OCN)

5

                    प्राङ्गरिक  प्रमाणीकरणको लागि निबेदन                                                                                         Organic Certification Application Form

                             

 

 

s[kof of] kmf/fdn] dfu u/] adf]lhdsf hfgsf/Lx? ;s];Dd :ki6 / kof{Kt ?kdf n]Vg' xf]nf . ;fy} o; kmf/fddf ;dfa]; ul/Psf k|Zgx? Affx]s kmfd{sf af/]df bzf{pg'kg]{ yk s'/fx? ePdf 5'66} kfgfdf n]v glTy ug{‘' xf]nf .     

 

!= cfa]bs AolQm jf kmfd{ jf sDkgL jf k|zf]wg s]Gb|sf]

 

gfdM  

7]ufgfM 

kmf]g M                             kmofS; ================= Od]n ================================= j]a ;fO6 ===========================      =kf]i6 aS; g+=========

 

@= glhssf] klxrfg laGb'af6 cfa]bssf] kmfd{ / sfof{no k'Ug] af6f]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#= cfa]bssf Ps eGbf a9L kmfd{ Kn6 jf zfvf k|zfvfx? ePdf ltgLx?sf] 7]ufgf

$= lhDd]jf/ ;Dks{ JolQmM

GffdM                                 kbM  

kmf]g g+++++++++++++++++++++++++=

Od]n M ========================================

 

 

%= hUuf hdLgsf] k|sf/ / If]qkmn -/f]kgL / s67f_

s[kof Kn6x?sf] gfd jf g+a/ lbP/ k|df0Lfs/0fdf ;dfa]; ug{ rfx]sf Kn6x?df 7Ls lrGx  -    _ nufOlbg'xf]nf

 

 

 

 

l;l~rt

cl;l~rt

d'Vo afnLx?

v]t

 

 

 

 

 

 

 

Aff/L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aFu}rf

 

 

 

 

 

 

 

3Ff;] kfvf]

 

 

 

 

 

 

 

H+fun

 

 

 

 

 

 

 

aFFfhf]

 

 

 

 

 

 

 

 

hDdf If]qkmn====================   k|fËfl/s k|df0fLs/0f ug{ rfx]sf] If]qkmn=====================

 

s[kof  hdLgsf] ljj/0f / kmfd{ Kn6sf] P]ltxfl;s hfgsf/Lx? cg';"rLdf ;dfa]; ug{'xf]nf .

 

^= hdLgsf] e'w/ftn / df6f]sf] k|sf/

Df]fx8f M 

 

Dff6f]sf] k|sf/ M

 

 

 

&= laBdfg e"pkof]usf] cj:yf / l5d]sLsf] cj:yf M

 

*= k|fËfl/s Kn6sf] afnL k|0ffnL

Kn6 g+

a}

h]

C

;f

Ef

cf

sf

d+

k'

df

kmf

r}

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(= k|fËfl/s Kn6sf] afnLrqmsf] ca:yf

Kn6 g+a/

of] df};d

Uft df};d÷jif{

@ jif{ klxn]

# jif{ klxn]

!

 

 

 

 

@

 

 

 

 

#

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!)= aLpsf k|sf/ tyf >f]tx? -s'g s'g aflndf s'g s'g k|sf/sf aLp k|of]u ul/G5 <_

Kn6 g+a/

jfnL

aLpsf k|sf/

 >f]tx?

s}lkmot

!

 

 

 

 

@

 

 

 

 

#

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!= k|fËfl/s Kn6df k|of]u ul/g] Dfnsf k|sf/x? / dfqf

kN6 g+

Dfns]f k|sf/

dfqf

>f]tx?

s}lkmot

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

df6f] ;'wf/sf nflu ckgfOsf cGo tf}/ tl/sfx?

 

 

 

 

!@= kfgLsf >f]tx?

 

 

lr:ofg Aoa:yfkg ug{ ckgfOPsf tl/sfx? M

 

 

 

 

!#= d'Vo /f]u tyf sL/fx?

 

d'Vo /f]ux? M

 

d'Vo sL/fx? M

 

/f]u tyf sL/f lgoGq0fsf nflu ckgfOPsf tl/sfx? M

 

To; If]qdf b]lvPsf ldqhLjx?

 

k|of]u ul/Psf laiffbLx? / aflif{s dfqf M

 

!$= df6f] tyf /f]usL/f Aoa:yfkgsf nflu kmfd{ eGbf aflx/ af6 NofOg] ePdf,

 

Vl/b u/]sf] a:t'sf] gfd

pTkfbssf] gfd / 7]ufgf

6|]8 gfd

k|lt OsfO d"No

Vfl/b u/]sf] dfqf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!%= ck]lIft pTkfbg

afnL

s"n If]qkmn

utaif{sf] pTkfbg

o; aif{sf] cg'dflgt pTkfbg

pTkfbg lng] ;do

cg'dflgt d"No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!^= aif{e/Ldf nfUg] >d lbg M          -s_ cfGtl/sM              -v_ afXo M

 

 

!&=  kmfd{df k|of]u ul/g] oGq pks/0fx? M

 

 

!*= afnL k|zf]wg, e08f/0f / 9'jfgLsf tl/sfx? 

 

afnL l6kfO] tl/sf

 

9'jfgL ug]{ / leqofpg]

 

;kmfO{{, Uf|]l8+u, k|zf]wg / Kofls+u

 

pkrf/ / e08f/0f

 

Ef08f/sf /f]u, sL/f tyf cGo ;d:ofx? / ltGsf] ;dfwfgsf pkfox?

 

lalqmsfnflu n}hFfbf Kofls+u / 9'jfgLsf tl/sfx?

 

afnL ;+sng, e08f/0f, k|zf]wg, 9'jfgL ubf{ k|fËfl/s / u}/ k|fËfl/s pkhx? cfk;df ldl;gaf6 arfpg ckgfOPsf tl/sfx?

 

 

!(= olb kmfd{d} k|zf]wgsf sfd klg x'G5 eg]

 

k|zf]lwt pTkfbgsf] gfd

 

Kf|zf]wgsf] tl/sf

 

Kf|zf]wg ubf{ /+u, uGw, :jfb tyf ;+/If0fsfnfuL k|of]u ul/g] tTjx?

 

 

 

@) lalqm ug]{ tl/sfM   xf]n;]nM             v'b|f M 

k|d'v u|fxsx? M 

Uf|fxsx? /x]sf] :yfg M

Uf|fxs ;Dd pTkfbg k'/ofpg] dfWod M 

 @! kmfd{df /flvPsf /]s8{x?nfO{  lrGx nufpg'xf]; .

  • vl/b /]s8{
  • laqmL /]s8{
  • kmfd{ s[ofsnfk /]s8{
  • b}lgs pTkfbg /]s8{
  • k|zf]wg /]s8{
  • >lds /]s8{
  • df6f] kl/If0f l/kf]6{
  • cGo s]xL eP n]Vg] M

 

@@= o; cl3 klg k|fËfl/s k|df0Lfs/0fsfnflu s'g} lgsfodf cfa]bg lbg'ePsf] lyof] eg] pQm lgsfosf] tfTsflng k|lts[of s] lyof] M

 

 

 

@#= Tolt a]nf k|fKt ;'emfjx?sf] sfo{Gjogsf nflu ul/Psf ;'wf/x?

  

 

 

dfly  pNn]lvt hfgsf/Lx? d}n] hfg] ;Dd 7Ls ;Ffrf] 5g\ . hfgfhfg s'g} k|sf/sf] unt hfgsf/L lbPsf] kfO{Pdf To; k|lt x'g] h'g;'s} ;hfo jf b08 h/Ljfgfsf] nflu d tof/ 5' .  

 

 

 

 

cfa]bssf] gfd M

x:tfIf/ M========================

ldltM

 

 

 

 

 

OCN sf] tkm{af6

 

Kflxnf] hFfrsL ======================================== bf]>f] hfFrsL =============================

 

lg0f{osf nflu a}7s a;]sf] ldlt ============================== lg0f{o ==========================